Үйл явдлууд

2010 он

ХБНГУ- ын Мэргэжлийн боловсролын хосмог тогтолцоо мэдээлэл, туршлага судлах аялал


Тус аялалд Дундговь, Баянхонгор, Сэлэнгэ аймаг Шаамар сум, Улаанбаатар Политехникийн коллеж, Монгол- Солонгосын хамтрсан коллеж, Өмнөговь, Сүхбаатар, Говь-Алтай, Орхон аймгууды МСҮТ- ын багш нар оролцов. 

Сургалт 2012.12.02- 12.09 ны өдрүүдэд үргэлжиллээ.